Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných a reklamačných podmienok označuje spoločnosť ALDOP - JOZEF MELEK, so sídlom woj. MALOPOLSKIE, pow. notarski, gm. Lipnica Wielka, miejsc. Lipnica Wielka, nr 407, 34-483 Poľská republika, IČO: 381593737, DIČ: 6751669161 (ďalej len ako „predávajúci“).

Korešpondenčnou adresou je adresa obchodu: ALDOP - JOZEF MELEK, woj. MALOPOLSKIE, pow. notarski, gm. Lipnica Wielka, miejsc. Lipnica Wielka, nr 407, 34-483 Poľská republika. Adresou pre vrátenie tovaru je: LEMAJ, Kliňanská cesta 1222, 029 01 Námestovo, Slovensko

 

Pravidlá nakupovania

Po riadnom vyplnení objednávkového formulára bude Vaša objednávka spracovaná a na Vami uvedenú e-mailovú adresu bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Všetky informácie objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu zašleme na Vašu e-mailovú adresu.

Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzatvorená až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp., že bol expedovaný.

Ak si kupujúci objedná tovar a nebude ho možné z nejakých príčin doručiť, predávajúci bude o vzniknutej situácií informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V takomto prípade môže predávajúci navrhnúť kupujúcemu zrušiť celú objednávku alebo čiastočne zrušiť objednávku o tovar, ktorý nebude možné doručiť.

V prípade, že nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim, alebo ak nereaguje do 3 dní od zaslania kúpnej zmluvy na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim, predávajúci zruší celú objednávku. V prípade, ak bola platba za tovar uhradená vopred, predávajúci mu uhradenú sumu vráti v súlade s právnymi predpismi.

Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a predovšetkým s možnosťou odstúpenia od zmluvy v súlade so zákonom z 02.03.2000 o Ochrane práv spotrebiteľov a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom.

Ceny uvedené predávajúcim sú uvádzané v mene EURO a zahŕňajú DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Cena je záväzná v okamihu potvrdenia prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci pripája faktúru zaslaním na e-mailovú adresu, ktorá bola zadaná v objednávkovom formulári.

Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúceho a kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. V prípade nezaplatenia ceny za tovar v lehote do 7 dní od zadania objednávky zo strany kupujúceho, predávajúci môže objednávku zrušiť. O zrušení objednávky bude predávajúci informovať kupujúceho.

Predávajúci na svojej internetovej stránke zobrazuje len ilustračné fotografie tovarov. Skutočný vzhľad, farba, ako aj vlastnosti materiálu sa môžu od fotografie líšiť. Predávajúci ponúka sprostredkovateľské služby, tovar nevlastníme, preto nezodpovedáme za funkčnosť, kvalitu a poškodenie Vami objednávaného tovaru.

Cena a formy platieb za tovar

Cena každého produktu je uvedená priamo pri produkte. Cena môže byť zobrazovaná v eurách "Euro" alebo poľský zloty "Poľský zloty" - táto možnosť nastavenia sa nachádza v hornej časti stránky. Konečná cena objednávky je v eurách "EUR".

Cena je uvedená s DPH.

Predávajúci ponúka tieto druhy platieb:

 •          platba cez platobnú bránu GP WebPay(VISA, VISA Electron, MaterCard, MasterCard Electronic, Maestro ). Platba sa realizuje v eurách "EUR".

 

Pravidlá dodania tovaru

Predávajúci štandardne doručuje tovar na územie Slovenskej republiky. Doručenie tovaru do inej krajiny je potrebné dopredu konzultovať s predávajúci.

Kupujúci si môže zvoliť spôsob doručenia tovaru, priamo v objednávkovom formulári, doručením alebo vyzdvihnutím objednaného tovaru na odbernom mieste.

Predávajúci uvádza čas dodania pri danom produkte. Objednávky vybavuje v lehote 48 hodín. V prípade dočasnej nedostupnosti sa lehota vybavenia objednávky môže predĺžiť, v takomto prípade môže kupujúci odstúpiť od zmluvy.

Cenník dopravy nájtete tu: Cenník

 

Reklamácie, vady, záruky

Vada výrobku, t.j. jeho nesúlad so zmluvou, nie je len poškodením položky, o ktorej sa predávajúci nezmieňuje v popise ponuky. Je to tiež nedostatok vlastností alebo vlastností, ktoré by mali mať alebo mal poskytnúť predávajúci.

Predovšetkým sa výrobok považuje za nevyhovujúci (chybný), ak:

 •          nemá vlastnosti, ktoré by mali charakterizovať daný druh tovaru,
 •          nezodpovedá popisu ponúknutému predávajúcim,
 •          bol nesprávne nainštalovaný alebo spustený predávajúcim alebo podľa pokynov, ktoré kupujúci od neho dostal.

Ak dostanete tovar, ktorý nie je v súlade so zmluvou, v takomto prípade má kupujúci právo podať žiadosť o reklamáciu tovaru. V rámci záruky môže kupujúci požiadať o opravu, vymeniť výrobok bez chýb, znížiť cenu prípadne požiadať o vrátenie peňazí v prípade, ak je vada závažná alebo ak nie je možná výmena tovaru.

Záručná lehota na nový tovar, zakúpený prostredníctvom internetového obchodu je stanovená na 2 roky od doručenia tovaru. Záručná lehota na používaný tovar je stanovená na 14 dní (tzv. doba na odskúšanie), prípadne ako je uvedené v inzeráte.

Po uplynutí 14 dňovej lehoty má kupujúci právo tovar reklamovať. Predávajúci je zodpovedný z titulu reklamácie za vadu, ak bola fyzicky zistená pred uplynutím dvoch rokov od doručenia nového nepoužitého tovaru kupujúcemu, ak je predmetom predaja použitý tovar, tak pred uplynutím 14 dňovej lehoty od doručenia tovaru kupujúcemu. V takomto prípade, je kupujúci povinný zaslať reklamovaný tovar, doklad o kúpe tovaru a reklamačný formulár s popisom reklamácie, na adresu: Kliňanská cesta 1222, 02901 Námestovo.

Internetový obchod informuje, že prvých 6 mesiacov od nákupu platí tzv. obrátené dôkazné bremeno, ktoré znamená, že vada, ktorá sa objaví na výrobku je považovaná za vadu, ktorá existovala už pri predaji, pokiaľ predávajúci nepreukáže opak. V prípade vyskytnutia sa vady na výrobku do 24 mesiacov od nákupu, má spotrebiteľ v rámci krajín EÚ právo požadovať od predávajúceho výmenu, opravu, zľavu z kúpnej ceny alebo vrátenie ceny výrobku, ak nie je výmena výrobku možná. Predávajúci na základe čl. 558 §1 poľského Občianskeho zákonníka úplne vylučuje zodpovednosť zákazníkov z titulu fyzických a právnických vad. Internetový obchod nesie zodpovednosť voči kupujúcim na základe čl. 556 poľského Občianskeho zákonníka a ďalších za vady.

Reklamácie sú riešené v súlade s ustanoveniami poľského občianskeho zákonníka. Predávajúci vybavuje reklamácie v trvaní 4-6 týždňov. Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná lehota začína plynúť od prevzatia nového výrobku.

Reklamačný formulár

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese reklamacie@allegropreprava.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie na adresu odberného miesta.

Kupujúci je povinný zaslať tovar najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na adresu odberného miesta. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu kompletný tovar vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci sa môže zdržať s vrátením peňazí obdŕžaných od kupujúceho do chvíle vrátenia tovaru, alebo do chvíle obdržania potvrdenia dokladu o odoslaní tovaru od kupujúceho, v závislosti od toho, ktorá situácia nastane skôr.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Spotrebiteľ nesmie odstúpiť od zmluvy:

 •          v ktorej cena alebo kompenzácia záleží od odchýlok na finančnom trhu nezávisle od vôle internetového obchodu u a ktorej sa môžu ukázať pred uplynutím termínu odstúpenia od zmluvy;
 •          v ktorej predmet objednávky v internetovom obchode je vec, špeciálne upravená na prianie kupujúceho alebo na uspokojenie jeho potrieb;
 •          v ktorej predmet objednávky v internetovom obchode je vec dodaná v špeciálnom obale, ktorá sa po otvorení balenia nedá vrátiť vzhľadom na ochranu zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bolo balenie otvorené po dodaní;
 •          v ktorej objednávky v internetovom obchode sú veci, ktoré sa po dodaní, vzhľadom na svoj charakter; neoddeliteľne spoja s inými vecami;
 •          v ktorej predmetom objednávky v internetovom obchode sú audio alebo video nahrávky, počítačové programy, ak narušil spotrebiteľ ich obal;
 •          doručení digitálneho obsahu, ktorý nie je zapísaný na fyzickom nosiči, ak sa plnenie svedčenia začalo súhlasom kupujúceho pred tým, než sa ukončila lehota odstúpenia od zmluvy a po tom, ako Internetový obchod informoval o strate práva k odstúpeniu od zmluvy;
 •          na dodávku novín, periodík a časopisov s výnimkou predplatených.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

 

Bezpečnostné postupy

Súčasťou používania internetovej stránky sú tzv. „cookies“, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok ich nemusíte opätovne uvádzať.

 

Spracovanie osobných údajov

Keď používate naše služby, zbierame rôzne typy údajov, ako sú vaše užívateľské meno a heslo, vaše kontakty a ďalšie nastavenia. Sledujeme, aké produkty si prehliadate na našom webe a z akého zariadenia, čo z našich ponúk zaslaných e-mailom vás zaujalo a odvodzujeme z toho ďalšie údaje o vás, aby sme vám zobrazili ponuky na mieru a v budúcnosti mohli náš web ďalej zlepšovať. Pokiaľ u nás nakúpite, alebo si vytvoríte účet, pracujeme tiež s menom a priezviskom, vašimi objednávkami a údajmi, ktoré si nastavíte vo svojom účte.

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, popr. číslo preukazu totožnosti, ak nakupujete na splátky, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ;
 2. kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa a váš kontakt na sociálnych sieťach;
 3. vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo vašom účte, najmä uložené adresy a profily, nastavenie newslettrov, členstvo vo vernostných programoch, nákupné zoznamy, sledované produkty (tzv. strážne psy), vaše hodnotenie produktov a služieb a vyplnené dotazníky;
 4. údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;
 5. údaje o vašom správaní na webe, vrátane prípadov, keď ho prezeráte cez našu mobilnú aplikáciu, najmä tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadení;
 6. údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, najmä časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia;
 7. odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, údaje o tovare a službách, ktoré si u nás nakúpite, údaje o vašom správaní na webe a údaje o vašom správaní pri čítaní e-mailov, ktoré vám posielame; ide najmä o údaje o vašom pohlaví, veku, finančnej situácii, nákupnom správaní a vzťahu k rôznemu tovaru a službám;
 8. údaje súvisiace s využitím call centra alebo návštevou predajne, ktorými sú najmä záznamy telefónnych hovorov s call centrom, identifikácia správ, ktoré nám zasielate, vr. identifikátorov, ako sú IP adresy, a nahrávky z kamerových systémov na predajniach.